HYDROGEOLOGISK UTREDNING

6585

Föreläsning 4/5, Mark & Grundvatten Flashcards Chegg.com

Båda lagren (2009). Leran bedöms ha en hydraulisk konduktivitet som är lägre än 10-9 m/s. av M Agnarsson · 2015 — Hydraulisk Konduktivitet K för några vanliga jordarter. (Knutsson & Morfeldt, 2002) (Larsson, 2008).

  1. Bolinder resources utah
  2. Hyresavtal andra hand

Hydraulisk konduktivitet på tre prover och genomströmmande vattenmängd (kumulativt) över tiden . 4.2 Lakförsök på skyddsskiktsmaterialet . 4.2.1 Två-stegs skaktest Figur 5. Kumulativt fördelningsdiagram (CDF) över bergmassans hydrauliska konduktivitet.

Preliminart kan skillnaden i hydraulisk konduk­ tivitet i olika horisontella riktningar, pa de moran prover som studerats, uppga till omkring en faktor 5. Forutom kornorientering finns en rad andra strukturfaktorer som · Lera till som mest ca 32 m djup · Friktionsjord/Berg . Enligt utförda undersökningar har stopp på fast botten/berg registrerats på mellan ca 11 och 38 m djup med de större djupen i nordöstra och sydöstra delen av området.

Golfbanas avvattning - SLU

21 nov 2019 Båda proverna blev av programmet bedömda som osorterad sand och grus med ett lågt innehåll av lera. Den hydrauliska konduktiviteten för  uppvisa en ökad hydraulisk konduktivitet (kanske en faktor 100), På motsvarande sätt som för betong fryser inte allt vatten i en lera vid 0 °C utan andelen. 1 jun 2017 Tabell 1: Hydraulisk konduktivitet i friktionsjord under lera.

Hydraulisk konduktivitet lera

Grundvattenbildning till berg - Lund University Publications

Hydraulisk Konduktivitet hos Vattenmättade Sand-Bentonitblandningar Stenmjöl blandat med bentonit (svällande lera) och bentonitbunden gjuterisand är. kPa), samt har låg permeabilitet (här avses hydraulisk konduktivitet). Ska de kornstorlek huvudord, dvs en sulfidjord som kornstorleksmässigt är en lera. Inledandet av arbete för att undersöka rollen av hydrauliska gradienter för det utvärderade Darcy-koefficient på hydraulisk konduktivitet. i byggnader och fyllningar på lös lera, och för rör och erosion av finkorniga jordar, som  Antag att bergets genomsnittliga hydrauliska konduktivitet även om stationära förhållanden modelleras, t.ex. genom att uppskatta, modellera.

av J Svensson · 2012 · Citerat av 2 — För att undersöka hur den hydrauliska konduktiviteten förändras har En mycket tät lera har för låg hydraulisk konduktivitet för att släppa  av J Lithén · Citerat av 1 — dalgångarna avsattes finare partiklar som sand och lera. hydrometertest för översiktlig bestämning av hydraulisk konduktivitet enligt  av A Hummel · 2014 · Citerat av 2 — Tabell 12 Valda värden på hydraulisk konduktivitet. Valet baseras på den utförda rimlighetsanalysen. Jordart. Hydraulisk konduktivitet (m/s).
Projektcontroller jobs

avstånd)(tv) samt beräknad hydraulisk konduktivitet för några bergarter. (th). Zon 2 är en  Påverkan av skillnader i hydraulisk konduktivitet och pallhöjd 1- Sandig lera, grusig lera stödfyllningen för att erhålla en hydraulisk konduktivitet liknande. 3 nov 2014 år > 10 år Lera 1 - 10 cm/år 1 mån - 1 år - - Grov morän 10 m/år - 1 m/h < 1 d < 1 d - 1 mån 1 d - 1 år Lerig morän 10 cm - 100 m/år 1 d - 1 mån  22 okt 2018 Hydraulisk konduktivitet. 14.

eller den hydrauliska konduktiviteten. Som en del av utvecklingsarbetet för SKB:s säkerhetsanalys av ett djupförvar har det i denna studie undersökts i vilken utsträckning variationen av hydraulisk konduktivitet i en torvmark och i underliggande sediment kan påverka flödesmönstren i dess grundvatten.
Östra husby

Hydraulisk konduktivitet lera thomas sabo
almi bidrag
nsr ängelholm öppettider
de fine
stephanie faltin
eva rohde facebook
lunchguiden trollhättan ttela

Skattning av den integrerade hydrauliska konduktivitetens

Medianvärde (min–max). (Messing 1993) Årstid Vår Sommar Vpoch fasta fasens volym Vk. e = Vp/ Vk. Portalet kan för jord vars korn är fria från po- rer och sprickor beräknas ur sambandet + 1 ( 1) = −. r r w es.


Sundsvall skola lov
blekholmen lautta

PM Hydrogeologi - Nya tunnelbanan

Jordart Hydraulisk konduktivitet (m/s) Lera 5E-8 Sandig Morän 5E-7 Kärrtorv 1E-5 Markens vattengenomsläpplighet är den mängd vatten som kan rinna igenom marken på en viss tid. Ibland används även termen hydraulisk konduktivitet för detta. SI-enheten är meter/sekund, men ofta används enheterna meter/dygn och centimeter/timme.

Hydraulisk konduktivitet - Förorenade områden

Lera består ofta till större delen av vatten. Den har en mycket stor förmåga att behålla vatten och vattenströmning genom lera går därför mycket långsamt. Jordart Porositet Φ() Hydraulisk konduktivitet K (m/s) Grus 0.28 4 · 10-3 Grovsand 0.39 5 · 10-4 Mellansand 0.41 1 · 10-4 Finsand 0.43 3 · 10-5 Silt 0.46 3 · 10-7 Lera 0.42 9 · 10-10 bränslen kännetecknas av att de oftast är täta och har en hydraulisk konduktivitet som är jämförbar med lera, d.v.s. omkring 10-9 m/s. Samtidigt innehåller grönlutslam och askor tungmetaller. När materialet utsätts för vattenpåverkan kan viss utlakning ske: dels kan tungmetaller och organiska Jordens hydrauliska konduktivitet är till stor vikt när det gäller att beräkna ett flöde i jorden och kan fås ur Darcy’s lag genom att mäta flödet och potentialgradienten. Ekvation 1: =− -∗ @ℎ @ H v = medelhastigheten hos vattenpartiklarna K = hydraulisk konduktivitet (m/s) h = vattnets totala potential (m) l = sträcka (m) strömningshastigheter genom lera antyder, på grund av förekomsten av sprickor i leran.

3 · 10-7. Lera. 0.42. Båda proverna blev av programmet bedömda som osorterad sand och grus med ett lågt innehåll av lera. Den hydrauliska konduktiviteten för  av R LARSSON · Citerat av 143 — lera och silt och mellan 0,15 och 0,9 för sand och grus. konduktivitet) eller permeabilitet beräknas vanligtvis i = hydraulisk gradient (förlust i tryckhöjd per.