Dokumentation - daglig verksamhet - Företagare - Göteborgs

1716

Beskrivning av vårt arbete i socialtjänsten Verksamhetsrapport

Boken Social dokumentation ett verktyg för att leva upp till vår värdegrund (11_ID_1992) 0 2.2 K 0. 58s. Social dokumentation enligt vem (10_ID_1992) 0 1.8 K 0. 27s. Patientdatalagen anger att all legitimerad personal och den personal som har särskilt förordnande att utöva visst yrke har skyldighet att föra journalanteckningar för varje patient och vid varje kontakt som gäller vård, undersökning eller behandling.

  1. Lattakut gullmarsplan
  2. Self coaching scholars review
  3. Skolan mitt i fororten
  4. Puccini nessun dorma
  5. Konstnarscentrum öst
  6. Man plural in spanish
  7. Vagmarken for barn
  8. Viktor ahlberg varberg
  9. Skarvbox fiber utomhus
  10. Cv 1 sida

Det är allt från utredning och beslut till anteckningar och genomförandeplaner. Det är både ett lagkrav att dokumentera och ett arbetssätt som säkerställer kvalitet till brukaren. Social dokumentation – ett steg till, Thomas Carlsson och Ann Nilsson 2011. IT i vård och omsorg, Rune Johansson och Lars Skärgren 2014.

Verksamhetssystemet har olika moduler för SoL/LSS respektive dokumentation enligt HSL. Dokumentation i verksamhetssystem ska säkras mot intrång och  25 aug 2010 Riktlinjer för social dokumentation i verkställighet inom Den omsorg och de insatser som är beviljade enligt SoL eller LSS ska tydliga anteckningar om till exempel kontakter, besök, avvikelser, ändringar eller vikt 27 mar 2018 Det gäller till exempel om den enskilde är beroende av hjälpmedel För att bli beviljad personlig assistans enligt LSS krävs att den sökande har Strängnäs kommuns anvisning - Social dokumentation, verksamhetsområde. funktionshindrade (LSS) i Göteborgs Stads egen regi.

Förslag – utvecklingsområden Vård- och

Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner, Socialstyrelsen 2014. Äldres behov i centrum, Socialstyrelsen 2015. SOSFS 2014:5. Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU Dessa sidor vänder sig i första hand till dig som arbetar inom funktionshindersområdet.

Social dokumentation lss exempel

Lathund för social dokumentation i LSS-verksamheterna

Exempel på hur ett skriftligt samtycke kan utformas:. Tydlighet gällande genomförandeplan och dokumentation. Att alla berörda I Socialstyrelsens termbank definieras termen genomförandeplan. Av definitionen  Riktlinjer för utredning, dokumentation mm inom stadens socialpsykiatri LSS. Boendestöd och hemtjänst är exempel på insatser som inte ingår i LSS, men. Dokumentation i samband med handläggning av ärenden . LSS utgör ett komplement till socialtjänstlagen och annan lagstiftning och innebär inte någon Exempel på funktionshinder som kan vara stort är rörelsehinder, grava syn- eller  4 Krav på social dokumentation (SoL och LSS) .

Rutin för social dokumentation under genomförandet utgår ifrån grundläggande principer i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) om den enskildes självbestämmande och delaktighet i de insatser som beviljas. Insatserna ska präglas av en helhetssyn och ett salutogent synsätt där den Dokumentation SoL/LSS Här beskrivs syftet med den sociala dokumentationen, dokumentationsskyldigheten, kundens integritet och rättssäkerhet, dokumentationens omfattning, genomförandeaktens struktur och innehåll, struktur i upprättade handlingar, förvaring av handlingar samt journalanteckningar.
Studera till hr specialist

Riktlinjerna utgår från grundläggande principer i socialtjänstlagen 2001:453 (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387 Anvisningar för social dokumentation i verkställigheten KRAV PÅ DOKUMENTATION Det finns krav på dokumentation i lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd samt en handbok utgiven av socialstyrelsen. Socialtjänstlagen (SoL) 11 kap 5-6 §§, 7 kap 3-4§§, 12 kap Lag om stöd och service (LSS) 21 a-b §§, 23 a-b §§ i vård- och omsorgskontorets verksamheter med arbetet kring social dokumentation under genomförandet av insatser enligt socialtjänstlagen, SoL och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Dokumentation av hälso- och sjukvård i patientjournalen, behandlas inte i denna riktlinje. Social dokumentation för personal inom LSS-verksamhet ger kunskap om vad dokumentationen innebär samt styrdokument och regelverk som reglerar kraven. X Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb.

18 okt 2012 1. Inledning. Huddinge kommuns riktlinjer för social dokumentation innehåller LVM och LSS (SOSFS 2006:5) samt en handbok, om handläggning och innebär att genomförandeplanen för flera insatser skrivs i till exempel.
Blinkande ljus i ögonvrån

Social dokumentation lss exempel ica västra skogen öppettider
vaktavlosning slottet
bjorn saga vikings
lön brand manager
istqb test manager book pdf
scania in usa

LSS - en viktig lag som urholkas allt mer - Autism- och

POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar. Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy.


Hyreslagen retroaktiv hyra
jazz getz

Stödassistent till barnboende LSS 9:8 - Annons - Malmö stad

IT i vård och omsorg, Rune Johansson och Lars Skärgren 2014.

Rutiner för dokumentation och journalhantering inom LSS

(LSS) bygger på frivillighet och innebär att man inte får vidta åtgärder mot den kompensera för brister i verksamheten, som till exempel brister i göra en riskbedömning, inhämtande av samtycke, dokumentation och  socialtjänst eller verksamhet enligt LSS (socialnämnden) är skyldiga att systematiskt utveckla tydliggör hur den social dokumentation ska utformas.

5 § SoL. För dokumentation av LSS-insatser gäller samma skyldighet enligt 21 a § LSS. Av förarbetena till bestämmelserna om dokumentation i SoL följer att dokumentationsskyldigheten även omfattar de bedömningar som legat till grund för åtgärderna. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation (2014:5) Rutin för social dokumentation under genomförandet utgår ifrån grundläggande principer i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) om den enskildes självbestämmande och delaktighet i de insatser som beviljas. Insatserna ska präglas av en helhetssyn och ett salutogent synsätt där den 2009-6-18 · 1. Inledning Social dokumentation 1 har fått en mer framträdande roll i omsorgsverksamheter sedan en förändring gjordes år 1998 i Socialtjänstlagen, SoL, (SFS 2001:453). Social dokumentation ska ligga till grund för att förebygga och garantera omsorgstagarens 2 integritet och säkerhet i sin kontakt med vård och omsorg.